Paulina_Ksiezniczka1997, teksty z lipca 2016 roku

5 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Pauli­na_Ksiez­niczka1997.

Pragnęłam jak naj­le­piej umieć zeb­rać myśli i dojść do re­zul­ta­tu o ja­kim myślałam.
Te­raz sądzę, że wo­lałabym żyć w niepew­ności i na gra­nicy głupo­ty.
Bo im więcej wiem i widzę - ro­zumiem zbyt wiele i zbyt wiele nie da­je mi spać.
Te­raz chcę cofnąć czas i zapomnieć.
Jed­nak maszy­na cza­su nie is­tnieje w mym świecie. 

myśl • 22 lipca 2016, 17:22

Ile ra­zy tak było, że chciałaś coś zrobić?
Pragnęłaś coś tak bar­dzo, że byłaś w sta­nie nie jeść i nie pić by dojść do celu?
Właśnie wte­dy budzi się w nas strach, który nas powstrzymuje.
Boimy się zmian.
Zmian, które i tak muszą nadejść 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2016, 16:24

Mówią, że nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki.
A co jeśli do rze­ki wpadła tor­ba z mi­lionem dolarów? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2016, 19:01

Jeśli ktoś ci po­może lub coś da wiedz, że niedługo za­puka do Twoich drzwi i będzie ocze­kiwał cze­goś w zamian. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2016, 13:23

Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą.
Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. 

myśl • 1 lipca 2016, 18:37
Paulina_Ksiezniczka1997

„If you wear a mask you ultimately can't be happy” Mask

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulina_Ksiezniczka1997

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 stycznia 2017, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Teraz, gdy nad tym [...]

12 listopada 2016, 18:29aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Przez całe dzieciństwo ma­ma [...]

14 września 2016, 01:19Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Wiele ra­zy czułam niez­ro­zumianą [...]

22 lipca 2016, 15:01Paulina_Ksiezniczka1997 sko­men­to­wał tek­st ''Cza­sem trze­ba za­mil­knąć, żeby [...]

16 lipca 2016, 23:33Cris sko­men­to­wał tek­st Ile ra­zy tak było, [...]

10 lipca 2016, 18:01Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 22:00danioł sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:53CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:51wdech sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:36Indygoo sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]