Paulina_Ksiezniczka1997

15 tekstów – auto­rem jest Pauli­na_Ksiez­niczka1997.

Te­raz, gdy nad tym myślę, żałuje, że do­konałam pew­nych wyborów.
Nie dla­tego, że coś zro­biłam nie tak jak należy.
Dla­tego, że mówiłam rzeczy, które nie od­da­wały te­go ja­ka nap­rawdę jestem.
Ale naj­bar­dziej, że ufałam ludziom, którzy nie by­li god­ni poz­na­nia te­go kim jestem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 18:14

Miłość ciężko ją zna­leźć, ale jeszcze ciężej o niej zapomnieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2016, 20:47

Mo­ja his­to­ria nie za­kończyła się hap­py en­dem. Dziew­czy­ny ta­kie jak ja nie mają szczęścia w miłości. Żyją nadzieją, że spot­kają księcia z baj­ki. Każdy ma ja­kiś prob­lem. Mój po­lega na tym, że [...] — czytaj całość

anegdota • 14 grudnia 2016, 08:10

Przez całe dzieciństwo ma­ma uczyła mnie jak na­leży zacho­wywać się, gdy w do­mu są goście, których nie lu­bię. W końcu po wielu la­tach zro­zumiałam co miała na myśli, mówiąc mi, że mam [...] — czytaj całość

myśl • 12 listopada 2016, 18:11

Mówią, że wys­tar­czy mieć dowód by być do­rosłymi. Ja sądzę, że to nie do końca praw­da. Do­rosłymi jes­teśmy wte­dy, gdy ma­my co włożyć do gar­nka i gdzie spać. Możemy mieć kil­ka do­wodów jed­nak to nie czy­ni nas do­rosłymi. By­cie do­rosłymi to nie liczba lat, a stan ducha. 

myśl • 14 września 2016, 21:56

Wiele ra­zy czułam niez­ro­zumianą pus­tkę, która gryzła mnie od środ­ka.
Pus­tka, która niszczy uśmiech i dob­ry hu­mor.
Pus­tkę, którą nie za­pełnię czekoladą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2016, 17:44

Pragnęłam jak naj­le­piej umieć zeb­rać myśli i dojść do re­zul­ta­tu o ja­kim myślałam.
Te­raz sądzę, że wo­lałabym żyć w niepew­ności i na gra­nicy głupo­ty.
Bo im więcej wiem i widzę - ro­zumiem zbyt wiele i zbyt wiele nie da­je mi spać.
Te­raz chcę cofnąć czas i zapomnieć.
Jed­nak maszy­na cza­su nie is­tnieje w mym świecie. 

myśl • 22 lipca 2016, 17:22

Ile ra­zy tak było, że chciałaś coś zrobić?
Pragnęłaś coś tak bar­dzo, że byłaś w sta­nie nie jeść i nie pić by dojść do celu?
Właśnie wte­dy budzi się w nas strach, który nas powstrzymuje.
Boimy się zmian.
Zmian, które i tak muszą nadejść 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2016, 16:24

Mówią, że nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki.
A co jeśli do rze­ki wpadła tor­ba z mi­lionem dolarów? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2016, 19:01

Jeśli ktoś ci po­może lub coś da wiedz, że niedługo za­puka do Twoich drzwi i będzie ocze­kiwał cze­goś w zamian. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2016, 13:23
Paulina_Ksiezniczka1997

„If you wear a mask you ultimately can't be happy” Mask

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulina_Ksiezniczka1997

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 stycznia 2017, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Teraz, gdy nad tym [...]

12 listopada 2016, 18:29aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Przez całe dzieciństwo ma­ma [...]

14 września 2016, 01:19Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Wiele ra­zy czułam niez­ro­zumianą [...]

22 lipca 2016, 15:01Paulina_Ksiezniczka1997 sko­men­to­wał tek­st ''Cza­sem trze­ba za­mil­knąć, żeby [...]

16 lipca 2016, 23:33Cris sko­men­to­wał tek­st Ile ra­zy tak było, [...]

10 lipca 2016, 18:01Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 22:00danioł sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:53CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:51wdech sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]

9 lipca 2016, 19:36Indygoo sko­men­to­wał tek­st Mówią, że nie wchodzi [...]